nieuws

Niet sturen op 'hoe' maar op resultaat


Sociaal Domein Fryslân (SDF) heeft InfinitCare geselecteerd om als Trusted Third Party (TTP) resultaten te verzamelen van zorgaanbieders. De Friese gemeenten willen niet sturen op proces, maar op resultaat, zodat elke Friese cliënt de zorg ontvangt die nodig én effectief is.

Marijke Schilperoord

Marijke Schilperoord, projectleider inkoop en transformatie jeugdzorg van SDF, vertelt over de Friese visie: “Niet sturen op ‘hoe’ maar op resultaat! is de werkwijze van de nieuw ingekochte jeugdzorg en beschermd wonen voor Friesland voor 2018 en verder. Sociaal Domein Fryslân heeft als taak om deze zorg en ondersteuning in te kopen en gezamenlijk met alle Friese gemeenten te bepalen wat we willen bereiken met deze nieuwe inkoop. Transformatie is daarbij het kernwoord. Dit houdt onder meer in dat direct de juiste zorg en ondersteuning wordt ingezet, zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de cliënten en gericht op het voorkomen van zwaardere zorg en ondersteuning. Belangrijk is dat we aan de gecontracteerde aanbieders overlaten ‘hoe’ ze het willen doen. Zij kunnen binnen de kaders van een traject of pakket doen wat nodig is. Als Friese gemeenten willen we echter wel weten wat het effect is geweest van de ingezette zorg en ondersteuning. Is bijvoorbeeld het doel bereikt dat de zorgaanbieder samen met de cliënt en het wijk- en gebiedsteam heeft opgesteld? Hoe heeft de cliënt de kwaliteit ervaren en waarom vallen cliënten vroegtijdig uit een traject?

Dat is de reden dat we graag van de gecontracteerde aanbieders, een kleine 250 aanbieders voor jeugdzorg en beschermd wonen, informatie willen hebben over het bereikte resultaat. Dat doen we door drie indicatoren op te halen: Doelrealisatie, Clienttevredenheid en Uitval.”

InfinitCare als Trusted Third Party

“Sociaal Domein Fryslân heeft het aan InfinitCare gegund om deze informatie structureel op te halen bij alle contracteerde aanbieders en deze te verwerken in dashboards. Hierin zien gemeenten en zorgaanbieders hun resultaten. Dat biedt voor zorgaanbieders mooie informatie om te verwerken in een eigen kwaliteitscyclus en voor gemeenten biedt het input voor gesprekken met de aanbieders. Waarom werkt iets wel of niet? Waarbij er altijd een relatie moet zijn tussen de resultaten en het type zorg en ondersteuning dat de aanbieder levert. Het ophalen van deze gegevens moet zoveel mogelijk aansluiten bij het kwaliteitssysteem van de aanbieder zodat het geen extra administratieve lasten oplevert. Samen met een groep van 25 aanbieders richten we in een pilotfase het systeem in en op 1 maart 2019 moeten alle aanbieders aangesloten zijn.

Wij zijn blij dat InfinitCare ons daarbij wil ondersteunen, omdat zij al veel ervaring hebben met het ophalen van ROM-gegevens van vrijgevestigde psychologen.”

Gemeenteportaal faciliteert uitwisseling van resultaten

Het Gemeenteportaal van InfinitCare wordt ingezet bij het Sociaal Domein Fryslân om resultaten op veilige wijze tussen gemeenten en aanbieders uit te kunnen wisselen. Hierbij staan minimale administratieve lasten voor beide partijen voorop.