nieuws

Referentiegroepen beschikbaar binnen het Gemeenteportaal


Referentiegroepen beschikbaar binnen het Gemeenteportaal

Meer inzicht door de eigen organisatie te vergelijken met andere zorgaanbieders

Binnen verschillende regio’s worden nu al verschillende jaren uitkomsten verzameld binnen het sociaal domein. Aanbieders leveren gegevens aan bij het Gemeenteportaal en krijgen rapportages te zien van hun uitkomsten, zoals cliënttevredenheid, zonder hulp verder, doelrealisatie en uitstroom.

In 2022 heeft InfinitCare samen met Mark Bench een aantal sessies georganiseerd met enthousiaste Friese aanbieders, die graag hun uitkomsten met elkaar wilden vergelijken. In verschillende sessies zijn diverse aspecten van kwaliteit besproken  waaronder aandachtspunten die belang zijn bij de interpretatie van de uitkomsten.

Referentiegroepen

Uit deze sessies is naar voren gekomen dat het vergelijken van uitkomsten wenselijk is. InfinitCare heeft aan dat verzoek gehoor gegeven en het Gemeenteportaal hiervoor geschikt gemaakt. De zorgaanbieders krijgen in het Gemeenteportaal toegang tot rapportages, waarmee hun uitkomsten worden vergeleken met die van andere deelnemers. Zorgaanbieders krijgen de mogelijkheid om andere aanbieders uit te nodigen om deel te nemen aan één of meerdere referentiegroepen. De resultaten van de deelnemers worden in de rapportages getoond, zodat aanbieders van elkaars resultaten kunnen leren. Het gaat bijvoorbeeld om de scores op indicatoren zoals cliënttevredenheid, zonder hulp verder, doelrealisatie en uitval. Hierbij kunnen selecties worden gemaakt op cliënt- en trajectkenmerken.

Afhankelijk van de wensen van de verschillende zorgaanbieders is het ook mogelijk om andere indicatoren of kenmerken van zorgtrajecten toe te voegen, zoals uitkomsten van ROM vragenlijsten of de uitgevoerde zorgpaden. Heeft u dergelijke wensen neem dan contact op met InfinitCare.


In september wordt deze functionaliteit voor alle zorgaanbieders, die data aanleveren aan de gemeente Almere of het Sociaal Domein Fryslân beschikbaar.

Doel InfinitCare

InfinitCare wil door het beschikbaar stellen van deze rapportages de zorgaanbieders meer inzicht geven in hun uitkomsten ook ten opzichte van collega zorgaanbieders. Door hierover inhoudelijke gesprekken te voeren is het onze verwachting dat dit de kwaliteit van de behandelingen ten goede komt.